เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ www.jobslis.com ของ Job Seeker ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิก

ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ "คำ" ใด ๆ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ นอกจากจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น "การโฆษณา" หมายถึงการประกาศหาบุคคลเพื่อรับเข้าทำงานใด ๆ รวมถึงโฆษณารูปแบบใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บน www. jobsLis.com "ผู้สมัคร" หมายถึง ผู้ที่ยื่นสมัครงานตำแหน่งที่ว่าง จากที่มีการโฆษณาไว้บนเว็บไซต์ของ jobsLis "ใบสมัคร" หมายถึง ใบสมัครที่ผู้สนใจสมัครงานทำขึ้นตามตำแหน่งงานว่างที่โฆษณาบนเว็บไซต์ "ผู้สนใจสมัครงาน" หมายถึง ผู้ที่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการหางาน "เงื่อนไข" หมายถึง เงื่อนไขและ/หรือข้อตกลงต่าง ๆ ดังจะแสดงต่อไปนี้ "CV" หรือ "RESUME" หมายถึง ประวัติส่วนบุคคลของผู้สนใจสมัครงาน รวมถึงประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ซึ่งจัดทำโดยตัวผู้สนใจสมัครงานเอง โดยอาจฝากไว้กับ jobsLis โดยความยินยอมของเจ้าของ " JobsLis " หมายถึง บริษัท เอชอาร์แอนด์ลอว์ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด นิติบุคคลหมายเลข 0105560183996 ตั้งอยู่เลขที่ 117/25 ซอยรามอินทรา 8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 "บริการ" หมายถึง บริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ www. jobsLis.com โดย jobsLis โดยมีทั้งบริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและมีค่าใช้จ่ายตามสัญญานี้ รวมถึง การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ สมาชิก ผู้ประกอบการ ผู้สนใจสมัครงาน และบุคคลทั่วไป "ลงทะเบียน" หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้สนใจสมัครงานกระทำเพื่อให้ jobsLis ได้เก็บรักษารายละเอียดต่าง ๆ รวมถึง CV หรือ RESUME ไว้บนเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการจัดหา และการจ้างงาน "สมาชิก" หมายถึง ผู้ที่ได้มาสมัครสมาชิกกับ jobsLis และได้รับชื่อผู้ใช้งาน (login) และรหัสผ่าน (password)

1. ใบสมัคร

1.1 เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ระบุไว้นี้จะมีผลผูกพันต่อ ผู้สนใจสมัครงานซึ่งใช้ บริการของ jobsLis ทันทีนับตั้งแต่เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ได้ถูกติดไว้บนเว็บไซต์
1.2 ผู้สนใจสมัครงานได้อ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขและตกลงต่าง ๆ ฉบับนี้ในระหว่างลงทะเบียนบนเว็บไซต์ หรือเมื่อใบสมัครได้ถูกจัดทำขึ้น

2. ขอบเขตการให้บริการ

2.1 เพื่อความปลอดภัย หรือเหตุจำเป็นอื่นใด jobsLis อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข บริการใด ๆ ซึ่งได้ให้ไว้กับผู้สนใจสมัครงานโดยมิต้องมีการบอกกล่าว
2.2 ทรัพย์สินทางปัญญาใด ความคิด ความคิดรวบยอด khow-how หรือเทคนิค ใด ๆ ที่ถูกพัฒนา สร้าง หรือได้รับมาในระหว่างการให้บริการ ให้ถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของ jobsLis
2.3 jobsLis จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการให้บริการ หรือ กรณีไม่สามารถเข้ามายังเว็บไซต์ได้ หากได้ดูแลตามสมควรหรือตามพฤติการณ์แล้ว
2.4 ผู้สนใจสมัครงานตกลงจะมอบข้อมูล ในรูปแบบใด ๆ ตามแต่ที่ jobsLis จะร้องขอเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ
2.5 ผู้สนใจสมัครงานยอมรับว่า jobsLis จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือข้อบกพร่องในการให้บริการ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดอันเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้
2.6 jobsLis จะไม่ผูกพันต่อการให้บริการจนกว่าผู้สนใจสมัครงานจะส่งมอบข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการแก่ jobsLis

3. CV และ RESUME

หากผู้สนใจสมัครงานได้บันทึกรายละเอียดและเก็บ CV หรือ RESUME ไว้กับ jobsLis 3.1 บริการเก็บรักษา CV หรือ RESUME และส่งให้แก่ผู้ประกอบการ ใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้สนใจสมัครงานว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตส่งต่อให้แก่ผู้ประกอบการหรือไม่ jobsLis มีหน้าที่เพียงแต่ส่งมอบสำเนา CV หรือ RESUME ให้แก่สมาชิกของ jobsLis เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน หรือหางานเท่านั้น
3.2 jobsLis ไม่รับประกันว่าจำนวน CV หรือ RESUME ขั้นต่ำที่จะถูกดู หรือส่งมอบให้แก่สมาชิกในแต่ละวันกี่ครั้ง
3.3 jobsLis อาจแจ้งให้สมาชิกทราบถึงความไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมของ CV หรือ RESUME โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจสมัครงานทราบ
3.4 jobsLis มีสิทธิเด็ดขาดที่จะปฏิเสธไม่แจกจ่าย ส่งต่อ ยกเลิก หรือนำออกจากระบบ ของ CV หรือ RESUME ที่ผู้สนใจสมัครงานได้ให้ไว้
3.5 jobsLis อาจปฏิเสธ ถอดถอน หรือแก้ไข ข้อมูล หรือ CV ของผู้สนใจสมัครงาน ที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี มีเนื้อหาอนาจาร น่ารังเกียจ หรือ อื่นใดอันเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย ต่อ jobsLis ผู้สนใจสมัครงาน
3.6 ผู้สนใจสมัครงานยอมรับว่า

3.6.1 รายละเอียด และ CV หรือ RESUME ที่ส่งบันทึกและเก็บไว้กับ jobsLis เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง
3.6.2 หากพบว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกและเก็บไว้กับ jobsLis มีความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ไม่ว่าในทางใด ๆ jobsLis ขอสงวนสิทธิในการย้ายข้อมูล และ/หรือระงับการใช้บริการโดยมิต้องบอกกล่าว
3.6.3 CV หรือ RESUME ใด ๆ ที่ผู้สนใจสมัครงานได้ส่งให้แก่ jobsLis หากมี ชื่อหรือภาพ ใด ๆ ของ บุคคลใด ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือ สำเนาเอกสารใดที่จะพิสูจน์ถึงความมีอยู่ของบุคคลอื่น ผู้สนใจสมัครงานยอมรับว่าผู้สนใจสมัครงานมีสิทธิที่จะใช้หรือนำมาประกอบ CV หรือ RESUME โดยชัดแจ้ง ในการนี้ jobsLis จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หากมีการฟ้องร้องหรือเรียกร้องใด ๆ ในการนำชื่อหรือภาพ ดังกล่าวข้างต้นมาใช้

4. ใบสมัคร

4.1 ผู้สนใจสมัครงานได้อ่านและทำความเข้าใจอย่างดี คุณสมบัติของผู้สมัครในตำแหน่งงานที่ได้ประกาศหรือโฆษณาอยู่บนเว็บไซต์ของ jobsLis
4.2 ผู้สนใจสมัครงานยอมรับว่าตนมีคุณสมบัติ และทักษะตามความต้องการของสมาชิกที่ได้โฆษณาตำแหน่งงานนั้น ๆ ไว้
4.3 ผู้สนใจสมัครงานรับทราบและตกลงจะให้ความร่วมมือ (หากมี) ในการติดต่อสถานที่ราชการหรือสถานที่ใด ๆ ด้วยตนเองตามความประสงค์ของสมาชิกเพื่อให้เป็นไปตามลักษณะงานที่ได้โฆษณาไว้
4.4 ผู้สนใจสมัครงานยอมรับว่าข้อมูลทุกอย่างซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครที่ได้ยื่นสมัครงานต่อสมาชิกเป็นความจริงทุกประการ
4.5 ผู้สนใจสมัครงานยอมรับว่าหากตรวจพบว่าข้อมูลใด ๆ ที่ใช้ในใบสมัครไม่เป็นความจริง หรือขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี jobsLis ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือระงับการให้บริการแก่ผู้สนใจสมัครงานโดยมิต้องบอกกล่า
ว 4.6 บรรดาใบสมัครที่ผู้สนใจสมัครงานได้ส่งให้แก่ jobsLis หากมี ชื่อหรือภาพ ใด ๆ ของ บุคคลใด ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือ สำเนาเอกสารใดที่จะพิสูจน์ถึงความมีอยู่ของบุคคลอื่น ผู้สนใจสมัครงานยอมรับว่าผู้สนใจสมัครงานมีสิทธิที่จะใช้หรือนำมาประกอบใบสมัคร โดยชัดแจ้ง ในการนี้ jobsLis จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หากมีการฟ้องร้องหรือเรียกร้องใด ๆ ในการนำชื่อหรือภาพ ดังกล่าวข้างมาใช้
4.7 jobsLis มีสิทธิเด็ดขาดที่จะปฏิเสธไม่แจกจ่าย ส่งต่อ ยกเลิก หรือนำออกจากระบบ ของใบสมัคร ที่ผู้สนใจสมัครงานได้ให้ไว้
4.8 jobsLis อาจปฏิเสธ ถอดถอน หรือแก้ไข ข้อมูล หรือ ใบสมัคร ของผู้สนใจสมัครงาน ที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี มีเนื้อหาอนาจาร น่ารังเกียจ หรือ อื่นใดอันเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย ต่อ jobsLis ผู้สนใจสมัครงาน
4.9 ใบสมัครใด ๆ ที่ถูกจัดทำขึ้นบนเว็บไซต์ของ jobsLis จะถูกส่งไปยังสมาชิกที่ประกาศรับสมัครพนักงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้พิจารณาตำแหน่งงานที่ว่างเท่านั้น
4.10 ผู้สนใจสมัครงานเข้าใจและยอมรับว่า jobsLis ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาของโฆษณาที่อยู่บนเว็บไซต์ของ jobsLis ได้และจะไม่มีภาระใด ๆ เกิดขึ้นกับ jobsLis ในการดังกล่าว

5. หน้าที่ของผู้สนใจสมัครงาน

5.1 ผู้สนใจสมัครงานจะไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) เพื่อใช้บริการบนเว็บไซต์ของ jobsLis ไว้เป็นความลับ ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ
5.2 หากผู้สนใจสมัครงานฝ่าฝืน 5.1 ให้ถือเป็นความรับผิดชอบในการใช้ในทางที่ผิดของรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ

6. ความรับผิด

jobsLis จะไม่รับผิดชอบทั้งในทางสัญญาและ/หรือละเมิดในกรณีดังต่อไปนี้
6.1 การสูญหายของ รูปภาพ อาร์ตเวิค สำเนา ข้อมูล CV RESUME หรืออื่นใดที่ผู้สนใจสมัครงานได้ให้ไว้แก่ jobsLis
6.2 ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในการใช้บริการ หรือการสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องโดยตัวผู้สนใจสมัครงานเอง
6.3 กรรมการ นายหน้า ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดของ jobsLis จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกี่ยวกับการจ้างงานระหว่างสมาชิก กับผู้สนใจสมัครงานหรือผู้สมัคร
6.4 การล่าช้า ค่าใช้จ่าย การสูญหาย ความเสียหายหรือความรับผิดใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผลจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไวรัส การลบล้าง หรือความล้มเหลวหรือข้อมูลใด ๆ ที่ถูกลบ ไม่ว่าด้วยเหตุใดหากเกิดจากการใช้งานของผู้สนใจสมัครงาน และปรากฏว่า jobsLis ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอแล้ว
6.5 ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของโฆษณางานที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ jobsLis เป็นความพึงพอใจของผู้สนใจสมัครงานเอง jobsLis จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากข้อมูลซึ่งปรากฏตามโฆษณาบนเว็บไซต์
6.6 jobsLis จะไม่รับผิดชอบในการละเมิดสัญญา ผิดสัญญา ฝ่าฝืน สิทธิใด ๆ ของบุคคลใด ๆ อันเป็นผลมาจากข้อมูล หรือ CV หรือ RESUME หรือใบสมัครที่ผู้สนใจสมัครงานหรือผู้สมัครได้มอบไว้

7. การเลิกสัญญา

7.1 jobsLis และ ผู้สนใจสมัครงานสามารถบอกเลิกสัญญาหรือเงื่อนไขฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวโดยทำเป็นเป็นหนังสือต่อกัน
7.2 ผู้สนใจสมัครงานต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดหากเกิดการระงับข้อพิพาท แต่เพียงผู้เดียวหากปรากฏว่าเหตุแห่งการเลิกสัญญาเป็นความผิดของ ผู้สนใจสมัครงาน

8. กฎหมายที่ใช้

ข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือสัญญาอื่นในที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ให้เป็นไปตามและบังคับภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทยเท่านั้น