เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ JobsLis ของ Recruiter ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิก

ยินดีต้อนรับสู่ JobsLis ("www. JobsLis.com") โดย JobsLis ได้เปิดให้บริการต่าง ๆ กับท่าน โดยมีเงื่อนไขการให้บริการโดย JobsLis ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เงื่อนไข ข้อกำหนด เนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ได้โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบและ/หรือ ได้รับความยินยอมจากท่านแต่อย่างใด โดยท่านได้ตกลงและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เมื่อขอรับบริการจาก JobsLis ไม่ว่าจะโดยการเข้าถึง หรือมีคำสั่ง คำขอ และ/หรือ พร้อมด้วยการลงลายมือชื่อใน "สัญญาให้บริการ" ฉบับนี้โดยท่านเอง รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คำจำกัดความ

ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ "คำ" ใด ๆ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ นอกจากจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น "การโฆษณา" หมายถึงการประกาศหาบุคคลเพื่อรับเข้าทำงานใด ๆ รวมถึงโฆษณารูปแบบใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บน www. JobsLis.com "ผู้สมัคร" หมายถึง ผู้ที่ยื่นสมัครตำแหน่งที่ว่างตามที่ได้มีการโฆษณาไว้บนเว็บไซต์ของ JobsLis "ผู้ใช้บริการ" หมายถึง ผู้ที่เข้ามาขอใช้บริการ กับ JobsLis "ผู้ประกอบการ" หมายถึง นิติบุคคล ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยรวมถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ นิติบุคคลตามกฎหมายชนิดอื่น ๆ "สมาชิก" หมายถึง ผู้ที่ได้มาสมัครสมาชิกกับ JobsLis และได้รับชื่อผู้ใช้งาน (login) และรหัสผ่าน (password) "ชื่อผู้ใช้งาน" (login) หมายถึง ชื่อที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น และได้รับอนุญาตโดย JobsLis เพื่อใช้เป็นการเข้าสู่การให้บริการ "รหัสผ่าน" (password) หมายถึง รหัสที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น และได้รับอนุญาตโดย JobsLis เพื่อใช้เป็นการเข้าสู่การให้บริการ "รหัสบริษัท" (Company Code) หมายถึง รหัสที่ JobsLis ได้กำหนดขึ้นและมอบให้แก่ผู้ประกอบการเข้าสู่การให้บริการ " JobsLis " หมายถึง บริษัท เอชอาร์แอนด์ลอว์ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด นิติบุคคลหมายเลข 0105560183996 ตั้งอยู่เลขที่ 117/25 ซอยรามอินทรา 8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 "บริการ" หมายถึง บริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ www. JobsLis.com โดย JobsLis โดยมีทั้งบริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและมีค่าใช้จ่ายตามสัญญานี้ รวมถึง การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ สมาชิก ผู้ประกอบการ ผู้สนใจสมัครงาน และบุคคลทั่วไป "CV" หรือ "Resume" หมายถึง ประวัติส่วนบุคคลของผู้สนใจสมัครงาน รวมถึงประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ซึ่งจัดทำโดยตัวผู้สนใจสมัครงานเอง โดยอาจฝากไว้กับ JobsLis โดยความยินยอมของเจ้าของ

2. ชื่อผู้ใช้งาน (login), รหัสผ่าน (password), และรหัสบริษัท (Company Code)

2.1 ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะรักษาชื่อผู้ใช้งาน (login), รหัสผ่าน (password), ไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบในกรณีผู้ใช้บริการได้รับเสียหายใด ๆ เนื่องจาก ชื่อผู้ใช้งาน (login) รหัสผ่าน (password) สูญหาย หรือมีบุคคลอื่นล่วงรู้รหัสดังกล่าว JobsLis จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 2.2 ผู้ใช้บริการยอมรับว่าธุรกรรมใด ๆ ที่ทำโดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (login) รหัสผ่าน (password) ของผู้ใช้บริการประกอบกับหรือวิธีการหรือเงื่อนไขการใช้บริการประเภทนั้น ๆ ตามที่ JobsLis กำหนดให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง และมีผลผูกพันต่อผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องลงนามในเอกสารใด ๆ

3. ขอบเขตการใช้บริการ

ผู้ขอใช้บริการสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการ เพื่อทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด ยกเว้นในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบสื่อสารเน็ตเวิร์ก ที่เกี่ยวข้องได้รับความเสียหายหรืออยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงหรือซ่อมแซม หรือเกิดเหตุสุดวิสัย

4. ลักษณะการให้บริการ

www. JobsLis.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องงาน สำหรับผู้สมัครงาน และผู้ประกอบการ ที่จะเข้ามาใช้บริการ รวมไปถึงข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ สำหรับการส่งของข้อมูล บทความ ภาพ เนื้อหา ราคา ที่ได้ถูกนำเสนอต่อสาธารณะชน หรือส่งแบบส่วนตัวนั้น ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการที่เข้ามานำเสนอข้อมูลและลงประกาศ เนื่องจากทาง www. JobsLis.com มิได้เข้าไปควบคุม หรือดัดแปลงแก้ไขแต่อย่างใด ดังนั้น JobsLis จึงไม่รับประกัน ความถูกต้องสมบูรณ์หรือคุณภาพของเนื้อหาทั้งหมด อย่างไรก็ตาม JobsLis จะใช้ความพยายามในการสอดส่อง ดูแล ข้อมูลและประกาศต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม ถูกต้องและสมบูรณ์ ตามสมควร

การเข้ามาค้นหาข้อมูลหรือใช้บริการในเว็บไซต์แห่งนี้ มีทั้งบริการฟรี และบริการที่เสียค่าใช้จ่าย และถือเป็นความสมัครใจของผู้ใช้บริการซึ่งยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้และ ตกลงที่จะไม่ใช้ บริการในลักษณะใด ๆ ดังต่อไปนี้

4.1 ลงประกาศหรือส่งข้อความหรือเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร เหยียดผิว เชื้อชาติ ศาสนา และ/หรือ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

4.2 ปลอมแปลงหรือลอกเลียนผู้อื่น ๆ หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงแก่บุคคลภายนอกว่า เป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการแสวงหาผลประโยชน์ อันมิชอบและทำให้บุคคลโดยทั่วไปเข้าใจได้ว่ากระทำการแทนบริษัทฯ

4.3 ปลอมแปลงลอกเลียน ตัดทอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งมีผลทำให้ข้อความใด ๆ ในเว็บไซต์ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

4.4 ลงประกาศหรือส่งข้อความเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า และ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดอันอาจและ/หรือ เล็งเห็นผลได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

4.5 ลงประกาศหรือส่งข้อความเนื้อหาใด ๆ ก็ตาม ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือโค๊ดคอมพิวเตอร์ใด ๆ ไฟล์หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ออกแบบไว้เพื่อทำลาย ทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟแวร์หยุดชะงัก หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงาน

4.6 ลงประกาศหรือส่งข้อความใด ๆ ก็ตามที่เป็นลักษณะเชื้อเชิญส่งเสริม ที่ไม่ได้รับอนุญาต "Junk Mail", "spam" จดหมายลูกโซ่ "Pyramid Scheme" หรือเชื้อเชิญ ในรูปแบบอื่นใด

4.7 ลงประกาศหรือส่งข้อความใด ๆ ก็ตามที่เป็นการสนับสนุนหรือมีข้อความที่กระทำผิด กฎหมายสนับสนุนการทำร้ายร่างกายหรือทำให้เกิดความบาดเจ็บต่อบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ หรือสนับสนุนการทำการทรมานสัตว์ และรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้วิธีการประกอบวัตถุ ระเบิดหรือาวุธสงครามใด ๆ

5. การยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

5.1 ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกขอรับรองว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไว้กับ JobsLis เป็นความจริงทุกประการ JobsLis มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการแก่ท่าน โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
5.2 ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกยอมรับที่จะใช้บริการ โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการที่ได้กำหนดขึ้นและให้ถือว่าเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการที่ปรากฏในคำขอใช้บริการนี้ รวมทั้งเงื่อนไขและข้อตกลงและวิธีการใช้บริการที่ JobsLis จะกำหนดขึ้นภายหน้า มีผลผูกพัน
5.3 JobsLis สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าบริการ ค่าโฆษณา และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการให้บริการได้ โดย JobsLis จะประกาศหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เมื่อผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกเข้ามาใช้บริการหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับถือว่าผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนั้นๆแล้ว
5.4 ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกตกลงว่า JobsLis สามารถประกาศหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าบริการ ค่าโฆษณาและค่าธรรมเนียมต่างๆให้ผู้บริการทราบผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
5.5 ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกรับทราบว่า การให้บริการของเว็บไซต์นี้เป็นช่องทางหนึ่งในการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิก ดังนั้นผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกยอมรับว่า JobsLis อาจใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกที่ได้ให้ไว้แก่ทางเว็บไซต์ในการระบุตัวและตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิก เช่น การลงประกาศให้เช่า การระงับการให้บริการ เป็นต้น
5.6 ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกรับทราบว่า การให้บริการของทางเว็บไซต์เป็นช่องทางหนึ่งในการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิก ดังนั้นผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกตกลงยอมรับในความเสียหายใดๆที่เกิดจากความผิดพลาด ข้อบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต ระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิคส์ อุปกรณ์ต่างๆหรือจากการกระทำของผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกเอง หรือจากการกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยทุจริตหรือไม่ก็ตาม
5.7 ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกยอมรับว่าหลักฐานหรือเอกสารใดๆก็ตามที่ทางเว็บไซต์ได้ทำขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกมีความถูกต้องทุกประการ โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกลงลายมือชื่อหรือตรวจสอบก่อนแต่อย่างใด
5.8 ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกรับทราบว่าการใช้บริการใดๆจะต้องให้ระยะเวลาอันสมควรแก่ทางเว็บไซต์ในการดำเนินตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อการให้บริการ โดยผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกจะไม่เรียกร้องให้ทางเว็บไซต์ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าในขั้นตอนของการดำเนินการ
5.9 ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกรับทราบว่าท่านเป็นบุคคลที่มีสิทธิตามกฎหมายในการทำนิติกรรมต่างๆตามกฎหมายได้ หากอายุต่ำกว่า 18 ปี ท่านยืนยันว่าท่านได้รับคำยินยอมจากผู้แทนโดยชอบถูกต้องแล้ว
5.10 ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกรับทราบและยอมรับว่า JobsLis มีสิทธิ์ในการยกเลิกแก้ไข เปลี่ยนแปลง ซึ่งข้อมูล รหัส หรือการให้บริการใดแก่ท่านทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.11 ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกจะต้องรวบรวมและเก็บข้อมูลของผู้สนใจสมัครงาน รวมถึง คุณสมบัติ ประสบการณ์ และข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นต่อการสมัครงาน ที่ JobsLis ไม่ได้จัดให้ ด้วยตัวเอง
5.12 การทำธุรกรรมตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย
6. ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิก

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ข้อมูล หรือข้อความลงประกาศใดๆก็ตามที่มีผลต่อการใช้บริการ ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกมีหน้าที่ที่จะแจ้งให้ JobsLis ทราบผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกรับทราบ และยอมรับว่า จะรับชดใช้ค่าเสียหายและมิให้ทางเว็บไซต์ และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ เอเยนต์ และผู้ร่วมรายการ บริษัทคู่ค้า และพนักงานจะต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องใดๆรวมถึงค่าทนายโดยบุคคลที่สาม เนื่องจากประกาศให้เช่าหรือข้อความใดๆของท่าน หรือการใช้บริการ การต่อเข้าบริการการละเมิดเงื่อนไข การให้บริการหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น

7. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

JobsLis จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมตลอดถึงความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญหรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากที่ JobsLis ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งมีข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง ด้วยสาเหตุต่างๆดังต่อไปนี้

7.1 มีเหตุขัดข้องจากบริการทางอิเล็กทรอนิคส์เมื่อเริ่มทำธุรกรรม
7.2 เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ระบบสื่อสารหรือส่งสัญญาณเชื่อมต่อไม่ทำงาน หรือล้มเหลว หรือสาเหตุจากไวรัสคอมพิวเตอร์
7.3 ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงทางเว็บไซต์
7.4 ความล่าช้า หรือความบกพร่องอันเนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิก
7.5 ความล่าช้าหรือความบกพร่องที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ของ JobsLis
7.6 ความล่าช้าหรือความบกพร่องของผู้ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรือบริษัทอื่นๆนอกเหนือไปจากบริษัทที่ JobsLis ใช้บริการหรือมีสัญญา หรือจากการเข้าสู่บริการของอินเตอร์เน็ตไม่ได้
7.7 การสูญหายของผลกำไร Goodwill การใช้ประโยชน์ ข้อมูล หรือความเสียหายที่ไม่เป็นรูปธรรมอื่นๆของการใช้บริการ รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารใดๆในเว็บไซต์
JobsLis จะไม่รับผิดชอบและรับประกันความถูกต้องของข้อมูล คุณสมบัติ ประสบการณ์ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้สนใจสมัครงานไม่ว่าจะได้ไปจาก JobsLis หรือจากตัวผู้สนใจสมัครงานเองก็ตาม
JobsLis ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ ของ JobsLis ปราศจากการใช้ "คุกกี้" "cookies" มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ
JobsLis จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ จากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรืออื่นใด ต่อผู้ใช้บริการ สมาชิก ผู้สนใจสมัครงาน และบุคคลภายนอก ที่เกิดจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของ JobsLis
JobsLis จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด ข้อบกพร่อง และ/หรือ อื่นใดที่เกิดขึ้นเมื่อมีการโพส ประกาศ โฆษณา หรือด้วยวิธีการใดในการนำเสนอบนเว็บไซต์ของ JobsLis รวมทั้ง การสูญเสีย เสียหาย หรือถูกทำลายของข้อมูลใด ๆ ซึ่งถือว่ากระทำโดยตัว ผู้ใช้บริการหรือตัวสมาชิกเอง

8. สมาชิกและการยอมรับข่าวสารต่างๆ

การสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ผู้ใช้บริการและ/หรือ สมาชิกตกลงว่า
8.1 ให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้องเป็นความจริงและสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวเองตามรายละเอียดต่างๆในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก
8.2 ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง สิทธิประโยชน์ใดๆที่ได้จากการมีสมาชิกภาพจะคงอยู่ตลอดไป ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกยังคงเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ และจะถูกยกเลิกเมื่อสิ้นสุดสถานภาพการเป็นสมาชิกแล้วหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.3 JobsLis จะผูกพันในบริการตามสัญญานี้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิก ได้ให้ข้อมูล โลโก้ อาร์ตเวิร์ค และรายละเอียดอื่นใดตามความจำเป็นในการประกาศหรือโฆษณาตามสัญญานี้
8.4 สมาชิกอาจยกเลิกหรือย้ายการประกาศหรือโฆษณาออกจากหน้าเว็บไซต์ได้ก่อนจะถึงกำหนดสิ้นสุดประกาศหรือโฆษณาตามสัญญา และ JobsLis ไม่จำต้องคืนเงินสำหรับเวลาหรือสิทธิใด ๆ ที่สมาชิกไม่ได้ประโยชน์
8.5 หากสมาชิกมิได้ใช้บริการในช่วงระยะเวลาตามสัญญานี้ และ JobsLis ได้ให้บริการตามสัญญา สมาชิกยังคงมีภาระต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวน และ JobsLis จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการไม่ใช้บริการดังกล่าว
8.6 JobsLis อาจจะใช้ดุลพินิจ รายงานหรือแจ้งต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริการตามสัญญานี้ ที่เล็งเห็นหรืออาจเล็งเห็นได้ว่า ไม่เหมาะสม หรือมีวัตถุประสงค์ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือกฎหมายอื่นใด โดยไม่ต้องบอกกล่าวต่อผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกล่วงหน้าแต่อย่างใด
8.7 JobsLis จะให้ CV หรือ Resume ของผู้สนใจสมัครงานแก่สมาชิก เฉพาะที่ JobsLis ได้รับไว้โดยมีความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้สนใจสมัครงาน ให้ส่งต่อไปยัง ผู้ประกอบการ หรือสมาชิก เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการปกป้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจสมัครงาน
9. การตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิก

ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกรับทราบและยอมรับว่า JobsLis มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกรหัสผ่านการเป็นสมาชิกการใช้บริการของท่านและการลบข้อความลงประกาศ เนื้อหาที่อยู่ในบริการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการขาดการใช้บริการมีเหตุให้เชื่อว่าท่านได้ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ JobsLis จะหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ว่าจะแจ้งให้ทราบหรือไม่ รวมไปถึงการลบข้อมูล และไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ หรือปิดกั้นการเข้ายังไฟล์หรือบริการนั้นๆ และท่านตกลงให้ JobsLis ไม่ต้องรับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามสำหรับการยกเลิกการต่อเข้ายังบริการของท่าน

10. ข้อมูลเอกสารที่ใช้ผ่านบริการทางเว็บไซต์

10.1 เอกสารหรือหนังสือใดๆที่ JobsLis ได้ส่งไปยังผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกตามที่อยู่และ/หรือสำนักงานตามที่แจ้งไว้ในการสมัครสมาชิกหรือขอใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆแล้ว
10.2 ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกรับทราบว่า การติดต่อใดๆ จดหมายและค่าประกาศต่างๆจาก JobsLis ไปยังผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกทางไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) ตามที่ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกให้ถือว่าเป็นการแจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกทราบด้วยวิธีที่ถูกต้อง
11. การเปิดเผยข้อมูล

ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกตกลงยินยอมให้ JobsLis เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกที่ได้ระบุไว้ในคำขอใช้บริการนี้ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการกับทางเว็บไซต์ได้ในกรณีต่อไปนี้

11.1 ข้อมูลประวัติของผู้สมัครงาน จะเปิดเผยต่อผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่เป็นสมาชิก และลงประกาศรับสมัครงาน ในกรณีที่ผู้ประกอบการหรือนายจ้างใช้สิทธิ์ผู้สมัครงานในระหว่างการเป็นสมาชิก
11.2 ข้อมูลของผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกจะถูกเปิดเผยเฉพาะในส่วนที่ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกต้องการเปิดเผยให้กับบุคคลทั่วๆไป
11.3 ข้อมูลการประกาศรับสมัครงานของผู้ประกอบการหรือนายจ้างจะเปิดเผยต่อผู้สมัครงานผ่านทางหน้าเว็บไซต์ระหว่างการเป็นสมาชิก
11.4 การเปิดเผยข้อมูลนั้น เป็นไปตามกฎหมายอนุญาตหรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น JobsLis อาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกตามคำสั่งของศาลหรือตามหมายศาล หรือยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกแก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้
ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกตกลงและยอมรับว่า ความยินยอมดังกล่าวมีผลอยู่ตลอดไปถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกแล้วก็ตาม
12. ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

ทางเว็บไซต์ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกทราบว่าข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ทั้งหมดเป็นสมบัติของ www. JobsLis.com โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆในลักษณะที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเว็บไซต์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางเว็บไซต์จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวทันที